1. Merancang dan menyelaras strategi berkaitan keselamatan jalan raya;
  2. Melaksanakan kempen kesedaran jalan raya bagi mendidik dan meningkatkan kesedaran pengguna jalan raya;
  3. Libat urus bersama pemegang taruh dalam program pendidikan, advokasi dan intervensi mengenai keselamatan jalan raya; dan
  4. Penggerak kepada MKJR di peringkat kebangsaan dan negeri.